PRIVACY BELEID

Bijgewerkt op 1 januari 2020

1. Partijen en doel

MAISON HALLEUX SRL (hierna "MAISON HALLEUX SRL" of de "Controleur")

Rue de l'esplanade, 45 B 4141 LOUVEIGNE- SPRIMONT- België

BCE / BTW : BE 0417106235

Mail: contact@lookhippiechic.com

Telefoon: +32(0)43608536

Pakhuis : 37/4 rue de la légende - Zoning de Cornemont - B 4141- LOUVEIGNE - België

Maatschappelijke zetel : 47 rue de l'esplanade - B 4141 LOUVEIGNE -SPRIMONT- België

MAISON HALLEUX SRL stelt het huidige privacybeleid op, dat tot doel heeft de gebruikers van de website die gehost wordt op het volgende adres: https://www.lookhippiechic.com/, (hierna de "Site") op transparante wijze te informeren over de manier waarop de persoonsgegevens door MAISON HALLEUX SRL verzameld en verwerkt worden.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze mee interageert.

In dit opzicht bepaalt MAISON HALLEUX SRL alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Hiertoe verbindt MAISON HALLEUX SRL zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de Wet") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "de Verordening").

MAISON HALLEUX SRL is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). In voorkomend geval verbindt MAISON HALLEUX SRL zich ertoe een onderaannemer te kiezen die voldoende garanties biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met inachtneming van de wet en de verordeningen.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de mededeling van persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens door MAISON HALLEUX SRL, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, of door dienstverleners die in naam en voor rekening van MAISON HALLEUX SRL handelen, zal in overeenstemming zijn met de wet en de reglementen.

De persoonsgegevens zullen door MAISON HALLEUX SRL, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, worden verwerkt via :

- Inschrijvingsformulier

- Abonnement op de nieuwsbrief

- orderregistratie ter plaatse

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van het Reglement worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn deze de volgende

Om de uitvoering van de op de site aangeboden en overeengekomen diensten te controleren

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in dat MAISON HALLEUX SRL de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de methoden en principes die in dit privacybeleid worden beschreven:

- Gebruikersinformatie door het invullen van formulieren, adres, naam, e-mailadres, telefoonnummer

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij op de hoogte is van en vrijwillig, specifiek, bewust en ondubbelzinnig instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het Privacybeleid in de hyperlink voorstelt. Deze toestemming is een onontbeerlijke voorwaarde om bepaalde verrichtingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker toe te laten een contractuele relatie met MAISON HALLEUX SRL aan te gaan. Elk contract tussen MAISON HALLEUX SRL en een gebruiker betreffende de diensten en goederen die op de site worden aangeboden, is onderhevig aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Gegevenscontroleur zijn persoonsgegevens die hij op de Site of tijdens de door MAISON HALLEUX SRL aangeboden diensten meedeelt, verwerkt en verzamelt volgens de methoden en principes die in dit Privacybeleid zijn opgenomen, voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

6. Opslagperiode van persoonlijke gegevens van gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de verordening en de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is om de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, mogelijk te maken.

Deze periode is in ieder geval korter dan : Tot verzoek of annulering van de klant

7. Ontvangers van gegevens en verstrekking van gegevens aan derden

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van MAISON HALLEUX SRL die adequate garanties bieden inzake gegevensbeveiliging en die met MAISON HALLEUX SRL samenwerken in het kader van de commercialisering van producten of de levering van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van MAISON HALLEUX SRL, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt, de inhoud van dit Privacybeleid. MAISON HALLEUX SRL verzekert dat zij deze gegevens alleen zal verwerken voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier.

Indien de gegevens aan derden zouden worden meegedeeld met het oog op direct marketing of prospectie, zal de gebruiker vooraf op de hoogte worden gebracht zodat hij zijn toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens.

8. Rechten van de gebruikers

De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: contact@lookhippiechic.com, of door een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart, te sturen naar het volgende adres: Rue de l'esplanade, 45 - 47. B 4141 LOUVEIGNE- SPRIMONT, BELGIË

a. Recht van toegang

Overeenkomstig artikel 15 van het reglement garandeert MAISON HALLEUX SRL het recht van toegang van de gebruiker tot zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft recht op toegang tot de genoemde persoonsgegevens, alsmede tot de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking ; 

de betrokken categorieën persoonsgegevens; 

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, met name ontvangers die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties; 

indien mogelijk, de beoogde periode van opslag van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen ; 

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van de verwerking voor de betrokkene 

De verantwoordelijke voor de verwerking kan voor extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd, een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten.

Indien de Gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg indient (bijvoorbeeld via een e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

Een kopie van de gegevens van de Gebruiker zal aan de Gebruiker worden meegedeeld uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek.

Recht op correctie

MAISON HALLEUX SRL garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De Gebruiker voert eerst zelf de nodige wijzigingen door vanuit zijn gebruikers-/andere account, tenzij deze wijzigingen niet autonoom kunnen worden doorgevoerd, in welk geval het verzoek kan worden gericht aan MAISON HALLEUX SRL.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij die verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

Recht op wissen

De Gebruiker heeft het recht te verlangen dat zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden gewist in de gevallen genoemd in artikel 17 van het Reglement.

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze krachtens het vorige lid moet wissen, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door die voor de verwerking verantwoordelijken van iedere koppeling naar dergelijke persoonsgegevens of van enigerlei kopie of reproductie daarvan.

De twee voorgaande alinea's zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie; 

om te voldoen aan een wettelijke verplichting die vereist dat de verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen; 

de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. 

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van het wissen van persoonsgegevens of van elke beperking van de verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over dergelijke ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

Recht op beperking van de verwerking

De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen genoemd in artikel 19 van het Reglement.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking iedere ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke beperking van de verwerking, tenzij deze kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over dergelijke ontvangers indien deze daarom verzoekt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Overeenkomstig artikel 20 van het Reglement heeft de Gebruiker het recht om van MAISON HALLEUX SRL de hem betreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. De Gebruikers hebben het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven zonder dat MAISON HALLEUX SRL hen daarbij hindert in de gevallen die in de Verordeningen zijn voorzien.

Wanneer de gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig de vorige alinea uitoefent, heeft hij het recht te verlangen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden overgebracht, indien dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Het recht van gegevensoverdraagbaarheid laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De gebruiker heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van de gegevens door MAISON HALLEUX SRL. Overeenkomstig artikel 21 van het reglement zal MAISON HALLEUX SRL de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden van klantenwerving, heeft de gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden van klantenwerving, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke klantenwerving.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van klantenwerving, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

Recht om een klacht in te dienen

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door MAISON HALLEUX SRL bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen

Gegevensbeschermingsautoriteit

Pressestraat 35, 1000 Brussel

Telefoon + 32 2 274 48 00

Fax + 32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies

De Site gebruikt cookies om de Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit helpt om de gebruikers een betere browse-ervaring te bieden en om de Site en de inhoud ervan te verbeteren. De doelstellingen en modaliteiten van cookies staan in dit artikel.

a. Algemene beginselen

Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de Website, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook geplaatst worden door derden met wie MAISON HALLEUX SRL samenwerkt.

Sommige van de door MAISON HALLEUX SRL gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, andere maken het mogelijk om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan de cookies personaliseren of deactiveren door zijn browser te configureren.

Door de Website te gebruiken, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

Soort cookies en doeleinden

MAISON HALLEUX SRL gebruikt op de site verschillende soorten cookies:

Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de mededeling van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken; 

Cookies voor statistische en publieksmetingen: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien zij ook het surfgedrag aangeven, zijn zij een doeltreffend middel om het surfen van de Gebruiker te verbeteren door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die voor hem van belang kunnen zijn. Ze stellen MAISON HALLEUX SRL ook in staat eventuele bugs op de Website op te sporen en te corrigeren. 

Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te bewaren (bijvoorbeeld gebruikersnaam of taal); 

Tracking cookies: MAISON HALLEUX SRL gebruikt tracking cookies via Google Analytics om de interactie van de Gebruikers met de inhoud van de Website te meten en anonieme statistieken op te stellen. Deze statistieken stellen MAISON HALLEUX SRL in staat de Website te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.  

Bewaartijd van het cookie

Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de periode gedurende welke zij worden bewaard, zijn de volgende:

voor de duur van de sessie

Beheer van cookies

Indien de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door de parameters van zijn browser aan te passen. Browserprogrammering stelt de Gebruiker ook in staat een bericht of kennisgeving te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo te beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Het is daarom mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wenst te beheren en/of verwijderen, kan hij dat doen via de volgende link(s):

Voor gebruikers met de volgende browser:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq 

Chroom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr 

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences 

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA 

Indien de gebruiker het gebruik van cookies van Google Analytics niet toestaat, wordt hij verzocht zijn browser daartoe in te stellen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet verbonden zijn met MAISON HALLEUX SRL. MAISON HALLEUX SRL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en hun overeenstemming met de wet- en regelgeving.

De houder van het ouderlijk gezag moet uitdrukkelijk toestemming geven om een minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website te laten meedelen. MAISON HALLEUX SRL raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten stelligste aan een verantwoord en veilig gebruik van het Internet te bevorderen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens - met name betreffende de leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval zullen persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

MAISON HALLEUX SRL is niet verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van persoonlijke gegevens die met name veroorzaakt worden door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

11. Beveiliging

De verantwoordelijke voor de verwerking treft organisatorische en technische maatregelen om een passend niveau van beveiliging van de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten in verhouding tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt gebruik van standaard-coderingstechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

12. Wijziging van het privacybeleid

MAISON HALLEUX SRL behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op dit gebied. De gebruiker wordt daarom verzocht het Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat hij op de hoogte is van de wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd met het oog op de tegenwerpelijkheid.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op dit privacybeleid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van MAISON HALLEUX SRL.

14. Neem contact op met

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Gegevensbeheerder via de volgende adressen, afhankelijk van de sites of de klant die de bestelling heeft geplaatst

contact@lookhippiechic.com

Product added to wishlist
Product added to compare.

Deze site maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te optimaliseren. Door deze site te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies als onderdeel van ons privacybeleid.